GNSS-mätning (GPS)

GNSS-systemet är ett satellitbaserat positionerings-system. En metod som oberoende av väder och sikt, möjliggör noggrann lägesbestämning på jordytan.

Rios bygg- &  anläggningsmätning använder GNSS-mätning vid fältarbete där annan mätning inte fungerar eller då det är mer effektivt att mäta med GPS-mottagare.

När punkter med känt läge saknas, exempelvis i ett nyexploateringsområde, innebär mätningen ett stort arbete innan man kan börja mäta och detta medför höga kostnader.

Med en GNSS-mottagare är man oberoende av befintliga punkter. Nya punkter kan läggas ut när och där de behövs.

Exempel där man använder GNSS-mätning (GPS) är utsättning av schaktningar för VA och brunnar, vägar, markarbeten, pålning, serviceventiler, spont, diken, inmätning av berg m.m.