Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

KMA

Rios Mätkonsult KMA-arbete baseras på ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

 • Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra mättjänster med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.
 • ISO 9001 innebär strukturerade rutiner, dvs alla i företaget tar ansvar för att göra sin del och undvika problem i senare delar av produktionsflödet. Man får också ett sätt att hantera och lösa problemet.
 • ISO 14001 är en internationell standard om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Grunden ligger i att förebygga föroreningar, följa gällande miljöförfattningar och förbättra sig. 
 • ISO 45001 är ett verktyg som ska hjälpa företag att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Syftet med standarden är att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Kvalitetspolicy

Rios Mätkonsult ska alltid erbjuda högkvalitativa mättjänster, där fokus är på kundkrav, givna förutsättningar och den därifrån effektivaste och bästa lösningen för varje uppdrag. En optimal kombination av pris, kvalitet och produktivitet eftersträvas undantagslöst.

 • Vårt arbete med att ständigt förbättra sina tjänster och kvalitetssystem innebär att
 • Våra tjänster alltid uppfyller kundens förväntande önskemål, behov och krav.
 • Förstår att kvalitet alltid är nyckeln till nöjda kunder och alltid hålla vad vi lovar.
 • Vi tillämpa erfarenheter, kunskap och rutiner för att göra rätt från början.
 • Vi för att tillmötesgå våra kunders krav använda oss av den bäst lämpade och om möjligt, senaste tekniken för uppdragets genomförande.
 • Vi alltid sätta kunden i centrum genom personlig, öppen, ärlig och respektfull dialog
 • Medarbetarna löpande fortbildas för att behålla vår höga kompetens.

Miljöpolicy

Rios Mätkonsult är ett mätningstekniskt företag med inriktning på bygg- och anläggningsmätning.
Vi ska alltid verka för att både medarbetarna i företaget, samarbetspartners och våra uppdragsgivare ges och tar möjligheten att verka på ett, för livsmiljön ekologiskt sätt, både på kort och på lång sikt.

I vårt arbete med att skydda miljön, förebygga föroreningar samt ständigt förbättra oss åtar vi oss att:

 • följa aktuell miljölagstiftning och andra relevanta intressenters miljökrav.
 • kontinuerligt miljöanpassa verksamheten i alla led t ex genom att prioritera förnyelsebara resurser, undvika miljöfarliga ämnen och följa med i utvecklingen mot ett ekologiskt tänkande.
 • utifrån miljömässiga aspekter kritiskt välja leverantörer och material.
 • inkludera policyn i verksamhetens alla led; transporter, hushållning av energi- & resurser, inköp, minskat avfall/sopsortering.
 • genom årlig uppföljning av miljömål, åtgärder och tidplaner genomföra ständiga förbättringar i miljöledningssystemet.

Arbetsmiljöpolicy

Rios Mätkonsult har erfarenhet av olika typer av mätningsuppdrag som har gjorts åt bygg- och anläggningsföretag, arkitekter, privatpersoner, projektörer m.fl.


Vi ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att allt arbete planeras och bedrivs utifrån riskanalyser vid varje uppdrag, med sikte på god arbetsmiljö för att förhindra olyckor, arbetsskador, ohälsa och förslitning.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Rios Mätkonsult ska alltid erbjuda högkvalitativa mättjänster, där fokus är på kundkrav, givna förutsättningar och den därifrån effektivaste och bästa lösningen för varje uppdrag.

Miljöpolicy

Rios Mätkonsult är ett mätningstekniskt företag med inriktning på bygg- och anläggningsmätning.


Arbetsmiljöpolicy

Rios Mätkonsult har erfarenhet av olika typer av mätningsuppdrag som har gjorts åt bygg- och anläggningsföretag, arkitekter, privatpersoner, projektörer m.fl.