Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö-system

Rios bygg- & anläggningsmätning KMA-arbete baseras på ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Syftet med KMA-arbetet är att vi ska arbeta för att uppfylla de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, samtidigt som vi verkar för att minska vår miljöpåverkan och förebygger arbetsskador och tillbud.

Målet med kvalitetsarbetet är att vi ska leverera tjänster med en hög intern och extern kvalitet. Med extern kvalitet menar vi att vi ska utföra våra mättjänster med rätt kvalitet, så att kunden blir nöjd med det arbete som vi har utfört.

ISO 9001 innebär strukturerade rutiner, dvs alla i företaget tar ansvar för att göra sin del och undvika problem i senare delar av produktionsflödet. Man får också ett sätt att hantera och lösa problemet.

ISO 14001 är en internationell standard om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Grunden ligger i att förebygga föroreningar, följa gällande miljöförfattningar och förbättra sig.

ISO 45001 är ett verktyg som ska hjälpa företag att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Syftet med standarden är att minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Kvalitetspolicy

Rios bygg- & anläggningsmätning ska alltid erbjuda högkvalitativa mättjänster, där fokus är på kundkrav, givna förutsättningar och den därifrån effektivaste och bästa lösningen för varje uppdrag. En optimal kombination av pris, kvalitet och produktivitet eftersträvas undantagslöst.

Vårt arbete med att ständigt förbättra sina tjänster och kvalitetssystem innebär att

 • Våra tjänster alltid uppfyller kundens förväntande önskemål, behov och krav.
 • Förstår att kvalitet alltid är nyckeln till nöjda kunder och alltid hålla vad vi lovar.
 • Vi tillämpa erfarenheter, kunskap och rutiner för att göra rätt från början.
 • Vi för att tillmötesgå våra kunders krav använda oss av den bäst lämpade och om möjligt, senaste tekniken för uppdragets genomförande.
 • Vi alltid sätta kunden i centrum genom personlig, öppen, ärlig och respektfull dialog
 • Medarbetarna löpande fortbildas för att behålla vår höga kompetens.

Miljöpolicy

Rios AB är ett mätningstekniskt företag med inriktning på bygg- och anläggningsmätning.
Vi ska alltid verka för att både medarbetarna i företaget, samarbetspartners och våra uppdragsgivare ges och tar möjligheten att verka på ett, för livsmiljön ekologiskt sätt, både på kort och på lång sikt.

I vårt arbete med att skydda miljön, förebygga föroreningar samt ständigt förbättra oss åtar vi oss att:

 • följa aktuell miljölagstiftning och andra relevanta intressenters miljökrav.
 • kontinuerligt miljöanpassa verksamheten i alla led t ex genom att prioritera förnyelsebara resurser, undvika miljöfarliga ämnen och följa med i utvecklingen mot ett ekologiskt tänkande.
 • utifrån miljömässiga aspekter kritiskt välja leverantörer och material.
 • inkludera policyn i verksamhetens alla led; transporter, hushållning av energi- & resurser, inköp, minskat avfall/sopsortering.
 • genom årlig uppföljning av miljömål, åtgärder och tidplaner genomföra ständiga förbättringar i miljöledningssystemet.

Arbetsmiljöpolicy

Rios bygg- & anläggningsmätning har erfarenhet av olika typer av mätningsuppdrag som har gjorts åt bygg- och anläggningsföretag, arkitekter, privatpersoner, projektörer m.fl.
Vi ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att allt arbete planeras och bedrivs utifrån riskanalyser vid varje uppdrag, med sikte på god arbetsmiljö för att förhindra olyckor, arbetsskador, ohälsa och förslitning.

 

Jämställdhet och diskriminering

Hos oss ska alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet eller uttryck ges samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran. Det innebär att vi ska…

 • koncentrera oss på arbetet, istället för kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet.
 • sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden och i alla funktioner i bolaget
 • ta tillvara på de bästa egenskaperna hos samtliga anställda, då människor har olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt

Arbetsmiljö

I vårt arbete med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa åtar vi oss att …

 • … följa aktuella arbetsmiljöförfattningar och andra krav,
 • … eliminera arbetsmiljöfaror, minska arbetsmiljöriskerna samt alltid rapportera tillbud & olyckor
 • … alltid bära skyddskläder, påbjuden säkerhetsutrustning och avstängningsmaterial,
 • … alltid följa aktuella arbetsmiljöplaner för arbetsplatserna,
 • … löpande utbilda personal om god ergonomi och arbetsmiljö,
 • … verka för samråd och våra medarbetares medverkan i arbetsmiljöarbetet, med målsättningen att de ska trivas med sitt arbete.

Droger och alkohol

För att upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö, ska vår arbetsmiljö vara alkohol- och drogfri. Det innebär att …

 • våra arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria.
 • drog-/alkoholpåverkade medarbetare får ej vistas på arbetsplatserna utan skall avvisas
 • spritlotterier och annan hantering av alkohol eller droger på arbetsplatsen inte accepteras
 • varje chef har ansvar för att medarbetarens kända eller misstänkta missbruksproblem blir uppmärksammade.

Trafik
Vårt arbete med att förebygga riskerna för att någon av våra anställda ska drabbas av ohälsa och olycksfall omfattar även trafiksäkerheten. Det innebär att vi ska säkerställa att fordonen är i gott skick samt att personalen…
• … ska ha aktuell körkort och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten,
• … ska vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning,
• … alltid ska använda bilbältet och följa gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler,
• … ska rapportera alla trafikolyckor och tillbud så snart som möjligt.