Arbetsmiljöpolicy

Varmt välkommen att kontakta oss om ni har några frågor

Hur kan vi hjälpa dig?

Jämställdhet och diskriminering

Hos oss ska alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet eller uttryck ges samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran. Det innebär att vi ska…

 • koncentrera oss på arbetet, istället för kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet.
 • sträva efter jämställdhet och mångfald inom alla områden och i alla funktioner i bolaget
 • ta tillvara på de bästa egenskaperna hos samtliga anställda, då människor har olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt

Arbetsmiljö

I vårt arbete med att ständigt förbättra vår arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa åtar vi oss att …

 • … följa aktuella arbetsmiljöförfattningar och andra krav,
 • … eliminera arbetsmiljöfaror, minska arbetsmiljöriskerna samt alltid rapportera tillbud & olyckor
 • … alltid bära skyddskläder, påbjuden säkerhetsutrustning och avstängningsmaterial,
 • … alltid följa aktuella arbetsmiljöplaner för arbetsplatserna,
 • … löpande utbilda personal om god ergonomi och arbetsmiljö,
 • … verka för samråd och våra medarbetares medverkan i arbetsmiljöarbetet, med målsättningen att de ska trivas med sitt arbete.

Droger och alkohol

För att upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö, ska vår arbetsmiljö vara alkohol- och drogfri. Det innebär att …

 • våra arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria.
 • drog-/alkoholpåverkade medarbetare får ej vistas på arbetsplatserna utan skall avvisas
 • spritlotterier och annan hantering av alkohol eller droger på arbetsplatsen inte accepteras
 • varje chef har ansvar för att medarbetarens kända eller misstänkta missbruksproblem blir uppmärksammade.

Trafik

Vårt arbete med att förebygga riskerna för att någon av våra anställda ska drabbas av ohälsa och olycksfall omfattar även trafiksäkerheten. Det innebär att vi ska säkerställa att fordonen är i gott skick samt att personalen…

 • … ska ha aktuell körkort och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten,
 • … ska vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning,
 • … alltid ska använda bilbältet och följa gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler,
 • … ska rapportera alla trafikolyckor och tillbud så snart som möjligt.