Vibrationsmätning

I samband med sprängning och en del andra anläggningsarbeten är vibrationsmätning viktigt av flera skäl. Den visar om tillåtna vibrationsgränser överskrids eller är på väg att överskridas.

Om en förändring uppstår är det lätt att snabbt klargöra om sprängaren har ansvaret eller ej. Goda vibrationsmätningar ger information som kan användas både för att undvika omedelbara skadeeffekter och för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att eliminera eller åtminstone reducera vibrationerna.

Andra vibrationskällor

Trafik, pålning, spontning, schaktning och packning är andra exempel på aktiviteter som alstrar vibrationer. När man vill bedöma hur dessa vibrationer påverkar människor, bebyggelse och olika installationer fordras information.

Datoriserad mätteknik är ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att mäta snabbt och enligt etablerade mätstandarder.