Volymberäkningar / Terrängmodeller

En digital terrängmodell (DTM) är en digital presentation av en yta. Det kan till exempel vara ett markområde, schaktbotten eller en vägkropp. Det finns många användningsområden för terrängmodeller inom bygg och anläggningsbranschen exempelvis till planering och detaljprojektering av vägar och järnvägar men också för att beräkna volymer och areor av inmätta ytor. Framställning av nivåkurvor, terrängsektioner och terrängprofiler gör man också av terrängmodeller.

Uppbyggnaden består av punkter som är sammanbundna av linjer. Detta bildar ett oregelbundet nätverk av trianglar. Alla trianglar betraktas i terrängmodellen som plana ytor, därför kan en modell aldrig bli helt exakt utan utgör endast en förenkling av det som är inmätt. För att få en modell så exakt som möjligt bör man därför vid inmätning göra förtätning av punkterna. Punkterna i modellen kan vara inmätta med totalstation, GPS eller laserskanning men kan också vara teoretiska punkter från en ritning eller karta.